ПЕРЕДМОВА. І. Вимоги до виконання

Зміст

Передмова ………………………………………3-4

І. Вимоги до виконання

Курсової роботи…………………………………5-6

ІІ. Основні етапи підготовки

Курсової роботи…………………………………7-9

ІІІ. Структура та технічне оформлення курсової роботи ……………………………...10-14

ІV. Захист курсової роботи ….……………..15-16

V. Додатки ……………………………………17-22

VІ.Рекомендації щодо опрацювання наукових джерел…………………………………………23-26

VІІ. Тлумачення Категоріального апарату методичного дослідження…………………..27-29

VІІІ. Замість післямови………………………...30


ПЕРЕДМОВА

Навчальний процес у Запорізькому педагогічному коледжі передбачає різні форми індивідуальної роботи студента, зокрема виконання курсової роботи, рівень підготовки якої знач­ною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію.

Основна мета виконання курсової роботи — глибоко й творчо вивчити одне з конкретних питань теорії і практики певної дисцип­ліни, оволодіти методами наукового дослідження.

У процесі роботи студенти вдосконалюють ПЕРЕДМОВА. І. Вимоги до виконання і розвивають такі на­вички та вміння:

- самостійно формулювати проблему дослідження;

- визначати мету, основні завдання, предмет, об'єкт дослідження;

- здійснювати, пошук і добір потрібної наукової інформації;

- аналізувати свою практичну діяльність під час проходження переддипломної практики;

- логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропози­ції, робити висновки;

- правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;

- публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо).

Пам'ятайте, що курсова робота не повинна обмежуватися реферу­ванням літературних джерел. Вона повинна включати результати особистих дослід­жень (анкетування, тестування, наукового спостереження, методичного експерименту тощо) і практичних розробок.

Як правило, виконання курсової ПЕРЕДМОВА. І. Вимоги до виконання роботи передбачає таку послідовність дій:

■ вибір теми та висвітлення її актуальності;

■ складання списку літератури та її критичний аналіз; ■ збір фактичного матеріалу;

■ визначення теоретичного підходу до досягнення мети і завдань дослідження;

■ розробка практичних матеріалів;

■ реалізація навчання за розробленими матеріалами;

■ обробка отриманих результатів, їх якісний і кількісний аналіз;

■ обґрунтування розроблених методичних рекомендацій;

■ формулювання висновків проведеного дослідження;

■ Оформлення роботи;

■ захист.documentajkydaf.html
documentajkykkn.html
documentajkyruv.html
documentajkyzfd.html
documentajkzgpl.html
Документ ПЕРЕДМОВА. І. Вимоги до виконання